top of page

NORMATIVA DE L'ESCOLA

INSCRIPCIÓ
 • Per matricular-se a EXIT caldrà omplir el full d’inscripció i fer el pagament de la matrícula.
 • La matrícula és de 60 euros (si s’apunten 2 membres de la mateixa família, la segona matrícula és gratuïta).
 • El segón infant té un 10% de descompte en la mensualitat.
 • El pagament de la quota és mensual i la quota és fixa, no varia en funció de quantes setmanes tingui el mes (a excepció dels grups que per Festes del Calendari d’aquell mes, només tinguin dues classes).
 • Els pagaments (tant en efectiu com per domiciliació) es faran entre l’1 i el 5 de cada mes.  
 • Els dies festius oficials i els festius de lliure elecció no són, en cap cas, recuperables. 
 
BAIXES I DEVOLUCIONS
 
 • En cas de baixa, ha de comunicar-se a secretaria durant el mes anterior. De no fer-se així, s'haurà d’abonar el 100% de la mensualitat.
 • En cas que un alumne/a no pugui assistir durant més de tres setmanes a les classes i ho comuniqui prèviament a recepció, se li aplicarà una quota de manteniment (50% de l'import de la seva quota regular). 
 • La Matrícula no es reintegrarà en cap cas.
 • A partir del mes de Març s’inicia el procés del muntatge de final de curs, i l'alumnat no es podrà donar de baixa a no ser que sigui un cas excepcional.  Demanem compromís i respecte per la feina de l'equip docent i de la resta del grup.
 • La no assistència a classe no suposa l’impagament de les quotes. 
 • Si es produeixen devolucions dels rebuts, els costos que generin aniran a càrrec de la família.
 
CLASSES DE CANT PARTICULAR
 
 • Les classes de CANT PARTICULAR no es poden anul·lar amb menys de 24 hores lectives d’antelació. En cas contrari, s’abonarà íntegrament la quantitat corresponent, independentment del motiu de cancel·lació.
 • Les sessions s’abonaran el mateix dia de la classe en efectiu a la recepció, o bé per domiciliació bancària.
 • Si es produeixen devolucions dels rebuts, els costos que generin aniran a càrrec de la família/alumnx.
 
ACADÈMIQUES
 
 • Cal que l'alumnat arribi puntual a classe.  
 • Es considera una falta greu la pèrdua del respecte verbal vers el professorat o qualsevol membre de l’equip de l’escola i pot comportar l’expulsió immediata.
 • No es permetrà l’entrada de familiars ni amistats a les aules.
 • La Direcció de l’escola es reserva el dret d’efectuar un canvi de docent, horari o aula si ho considera convenient pel bon funcionament del curs.
 
IMPORTANT
 • Les exhibicions i mostres de l’escola són actes independents i no obligatoris respece les classes anuals, el seu finançament va a part de les quotes de les activitats.
 
 
El fet de matricular-se a EXIT implica l’acceptació i conformitat amb aquestes normes de funcionament.                   
bottom of page