top of page

NORMATIVA DE LES CLASSES DE TEATRE MUSICAL EXTRAESCOLAR AMB EXIT

​INSCRIPCIÓ

Per inscriure’s a l’extraescolar cal omplir el full d’inscripció de l’escola corresponent a l'enllaç que facilitem.

Les activitats començaran a mitjans de setembre excepte per a EI3, que començaran a l’octubre, i finalitzaran l’última setmana de curs.

Les INSCRIPCIONS SÓN TRIMESTRALS i no s’acceptaran baixes a mig trimestre (en cas de baixa abans de finalitzar el trimestre, es generarà el rebut fins a la fi del mateix trimestre). El cost d’aquestes activitats es cobrarà en els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril respectivament. A excepció d’EI3, al rebut del 1er trimestre es cobrarà la part proporcional del mes de setembre.

SEGUIMENT

Durant el curs escolar es farà seguiment del grup en general i dels alumnes en particular mitjançant informes.

A partir del 2n trimestre es farà entrega del guió de l’obra que presentarà l’alumnat a final de curs. Es demana compromís per part de famílies i alumnat, ja que és un projecte grupal que preparen durant mesos amb molta energia i il·lusió.                                                                                                                                 

 

S’informarà amb antelació a les famílies de les dates de les mostres per assegurar la participació de tot el grup.

 
​BAIXES I DEVOLUCIONS

En cas de baixa, ha de comunicar-se a secretaria d'EXIT durant el trimestre anterior. De no fer-se així, s'haurà d’abonar el 100% de la  quota. Aquells rebuts retornats o impagats hauran de fer una transferència al número de compte de l’escola amb un sobrecost a la quota de 4€ en concepte de despeses bancàries.

La no assistència a classe no suposa l’impagament de les quotes. 

A partir del mes de març s’inicia el procés del muntatge de final de curs, i l'alumnat no es podrà donar de baixa a no ser que sigui un cas excepcional. Demanem compromís i respecte per la feina de l'equip docent i de la resta del grup. 

 

Els dies festius oficials i els festius de lliure elecció no són, en cap cas, recuperables.

 

NORMES BÁSIQUES DE CONVIVÈNCIA

 

Les normes bàsiques de convivència i PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT CONDUCTES DISRUPTIVES tenen com a objectiu principal afavorir la convivència dins l’aulat, prevenir, detectar i atendre de manera ràpida qualsevol comportament incorrecte i constituir una eina en casos d'assetjament. 
 

Per a una bona convivència es requereix:

  • Ser puntual en l'assistència a la classe i fer-ho amb regularitat.

  • Respectar el professorat, els companys/es i l’espai (integritat física, moral i emocional, dignitat, respectar bones condicions d'higiene i salut).

 

En cas de que es detectin conductes inadequades i reiterades, i després de la intervenció del professorat, aquest ho comunicarà a la direcció d’EXIT. Primer es parlarà amb el centre educatiu, i després s’informarà a la família per fer una intervenció reconductiva. 

 

Es fara un seguiment del comportament i convivència a l’aula per avaluar les millores per part de la direcció d’EXIT, del professorat i de l’escola. En cas que les conductes no desitjades a classe se segueixin produint sense millora, es procedirà a l’expulsió definitiva.

A més...

No es permetrà l’entrada de familiars ni amistats a les aules.

La Direcció de l’escola es reserva el dret d’efectuar canvis (de docent, horari o aula) si ho considera convenient pel bon funcionament del curs.

Per qualsevol consulta o aclariment podeu escriure a info@exitescenic.es

bottom of page